Kierrätys

Muovi­pakkaus­ten ja -purkkien kier­rätys on ollut mahdol­lista vuoden 2016 alusta useissa kierrä­tyspis­teissä. FAST-tuot­teiden purkit ovat helppoja kier­rättää, sillä ne ovat tyh­jinä valmiiksi kuivia ja puh­taita, mikä on vaatimus kierrä­tykseen palau­tetta­ville muovi­pakkauk­sille.

Helpot­taaksemme pakkaus­temme kier­rätystä, julkai­semme linkin kierrä­tyspis­teistä. Seuraa­vasta lin­kistä löydät paikka­kuntasi kierrä­tyspisteet: rinkiin.fi/kotitalouksille/rinki-ekopisteet/.

Paina­malla kierrä­tyspisteen osoite­rivin reunassa olevaa ”+”-merkkiä näet onko kysei­sessä kierrä­tyspis­teessä muovi­pakkaus­ten keräys­pistettä. Muovi­pakkaus­ten kierrä­tyspis­tei­den määrää lisä­tään koko ajan, ja kierrä­tyspis­teitä yllä­pitä­vän RINKI:n mukaan niitä pitäi­si olla heinä­kuun 2016 lopussa yli 500.

Pyrimme valit­semaan tuot­tei­siimme mahdol­lisuuk­sien mukaan aina kierrä­tyskel­poiset mate­riaa­lit. Muun muassa kaik­kien valmis­juoma­pullo­jemme pakkaus­materi­aaliksi on vaih­dettu PET-muovi, jotta olemme saa­neet valmis­juomamme pan­tilli­siksi pul­loiksi ja osaksi PALPA:n palau­tuspullo­järjes­telmää.

PET-muovia pysty­tään myös hyödyn­tämään korkeam­malla prosen­tilla kuin muita muo­veja, mistä syystä se on valikoi­tunut myös purkki­emme materi­aaliksi. Käyttä­mämme purkit ovat mahdolli­simman ohutta PET-muovia, jotta niiden valmis­tus kulut­taisi mahdolli­simman vähän luonnon­varoja. Esimer­kiksi Ruot­sissa lajitel­laan jo erik­seen pehmeät muovit kuten PET, ja kovemmat muovit.

Voisinko hyödyntää FAST-jauheiden muovi­purkkeja myös itse?

FAST-muovi­purkit toimivat myös omassa kier­rätys­käytössä muun muassa käte­vinä jauho­jen, hiuta­leiden ynnä muiden elin­tarvik­keiden säily­tys­astioina. Kokeile purk­keja myös Legojen sekä esimer­kiksi mutte­reiden, ruuvien ja pult­tien säilytyk­sessä.

Voit lähet­tää myös oman kierrä­tysvinkki­si Insta­gramissa #purkitkiertoon. Parhaat ideat pal­kitaan tuote­palkin­noilla.